فرهنگ فرافکنی و تخریب

«محمدتقی سبزواری»، از اعضای سازمان معلمان استان فارس درباره گزارش انصاف نیوز باعنوان «ملک نجومی مدیرکل آموزش و پرورش تبریز؟» در کانال شخصی خود نوشت: انصاف نیوز خبری کار کرده با عنوان: ملک نجومی مدیرکل آموزش و پرورش تبریز + اسناد انصاف نیوز در ادامه می نویسد، پاشایی که در زمان فانی مدیر کل بوده … ادامه خواندن فرهنگ فرافکنی و تخریب