پرونده‌ی هرمی‌ها 1 | پنچره‌ی طرف را پیدا کن!                                 

«نسترن فرخه»، خبرنگار انصاف نیوز: «خانه‌ای می‌خواهم که ته نداشته باشد»، «خانه‌ای می‌خواهم که بتوانم در آن ببر نگهداری کنم!»، «ماشینی لوکس» و یا «سفری آنچنانی به سراسر دنیا»؛ اینها آرزوهایی است که بازاریابی شبکه‌ای در بدو عضویت شما قول برآورده شدن یکی دوساله‌ی آنها را می‌دهد، نه تنها اینها، بلکه حتی اگر آرزوهایی دور و درازتر … ادامه خواندن پرونده‌ی هرمی‌ها 1 | پنچره‌ی طرف را پیدا کن!