اگر این مجلس نبود بهتر نبود؟

احمد زیدآبادی با انتقاداتی که از روند جاری در مجلس عنوان می‌کند، آینده‌ی اینگونه اقدامات را روشن نمی‌داند. او در جایی از این بحث ضمن اظهار اینکه اگر این مجلس نبود بهتر بود خود تاکید می‌کند که البته باید به اصرار پدرانمان برای برقرار ماندن مجلس در هر شرایطی توجه کنیم چرا که آنها طعم … ادامه خواندن اگر این مجلس نبود بهتر نبود؟