“بحث با فکوهی و اباذری اتلاف وقت است”

بخشی از مقاله‌ی جواد طباطبایی که با عنوان “اباذری و همسرایان دانشکده علوم اجتماعی” در ماهنامه قلم‌یاران منتشر شده است را در ادامه می‌خوانید: “آزادی بیان به معنای آزادی «بیان» است، یعنی حرف معقول زدن، و گرنه کسی که عقل سالمی داشته باشد نمی‌تواند از آزادی یاوه‌گفتن دفاع کند. بخش عمده‌ای از آن‌چه از جامعه‌شناس … ادامه خواندن “بحث با فکوهی و اباذری اتلاف وقت است”