پاسخی به ژست افشاگرانه‌ی صبا آذرپیک

یکی از پرسنل ایثارگر سازمان بازرسی شهرداری تهران در پاسخ به برخی مواضع خبرنگاری به نام صبا آذرپیک او را به رانتخواری تحت پوشش افشاگری متهم کرده است. داوود کریمی در توییتر نوشت که «کاش حداقل کسی از رانت و سفارش حرف می‌زد که به واسطه‌ی فواد صادقی و حضورش در شورا[ی شهر]، مادرش خانم … ادامه خواندن پاسخی به ژست افشاگرانه‌ی صبا آذرپیک