ثروت‌های بادآورده‌ی بعضی خبرنگاران از کجاست؟

عطیه هوشمند، خبرنگار انصاف نیوز: درحالی که امنیت شغلی اهالی رسانه، از روزنامه‌نگاران تا دیگر فعالان این عرصه به گواه تجربیات و گفته‌های بسیاری با حقوق‌های حداقلی، تأخیر و عدم منظم بودن پرداخت آن، اخراج‌های دست جمعی و یک باره، توقیف‌های چندین باره‌ی برخی روزنامه‌ها و مشکلات مربوط به بیمه‌ی خبرنگاری در وضعیت نامطلوبی قرار … ادامه خواندن ثروت‌های بادآورده‌ی بعضی خبرنگاران از کجاست؟