انتقاد میلاد گودرزی به صدرالساداتی: چه می‌کنید؟!

میلاد گودرزی یکی از اعضای جریان موسوم به عدالتخواهی در یادداشتی اینستاگرامی خطاب به سیدمهدی صدرالساداتی یکی از برادران صدرالساداتی که پس از سه روز شایعه‌ی مفقودی آنها، غروب دیروز – شنبه – فیلم بیانیه‌ی برادرش از اینستاگرام او منتشر شده است [لینک]، نوشت: شما چه می‌کنید؟ قرار نبود عدالتخواهی‌مان، همراه با رفتارهای بچگانه و یا … ادامه خواندن انتقاد میلاد گودرزی به صدرالساداتی: چه می‌کنید؟!