«فساد قانونی از فساد غیرقانونی گسترده‌تر است»

پریسا صالحی، انصاف نیوز: وجود فساد مالی و برخورد گاه به گاه قوه‌ی قضاییه با مفسدان اقتصادی که گاهی حتی تا سر حد اعدام نیز پیش می‌رود، این سوال را در ذهن مخاطلب ایجاد می‌کند که آیا این نوع سیاست‌گذاری اقتصادی ما نیست که دچار مشکل است و راه را برای مفاسد اقتصادی باز می‌گذارد؟ … ادامه خواندن «فساد قانونی از فساد غیرقانونی گسترده‌تر است»