روزگارِ دوزخی آقای اباذری

مهدی یزدانی‌خرم در یادداشتی با عنوان «روزگارِ دوزخی آقای یوسف اباذری» در «سازندگی» نوشت: عالمی ‏معتبر را مناظره افتاد با یکی از ملاحده لَعنهُم الله عَلی حِدَه و به حجت با او بس نیامد سپر بینداخت و برگشت کسی گفتش ترا با چندین فضل و ادب که داری با بی‏دینی حجت نماند؟ گفت علم من … ادامه خواندن روزگارِ دوزخی آقای اباذری