آفتِ بخشی‌نگری در تحلیل سیاست خارجی

جواد نوری زاده، پژوهشگر دانش سیاست در یادداشتی تلگرامی نوشت:

سیاست خارجی در هر کشوری متأثر از ساختارهای رسمی و غیررسمی آن دولت-کشور (nation-state) است. به‌گونه‌ای که تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری منجر به کنش در ساحت #روابط_خارجی از رهگذر این ساختارها صورت می‌گیرد. ساختار رسمی سیاست خارجی شامل نهادهایی می‌شود که بسته به ساخت‌یابی مدنظر آن کشور در جریان تدوین #قانون_اساسی، هر یک وظایفی را عهده‌دار می‌شوند. این ساختار عمدتاً کارویژه اجرایی را برعهده داشته و از نهادهای رسمی دیگر و هم‌چنین ساختار غیررسمی تاثیر می‌پذیرد. ساختار غیررسمی شامل افراد، گروه‌بندی‌های اجتماعی و سیاسی، احزاب سیاسی، رسانه‌ها و مطبوعات و افکار عمومی، می‌شود‌ که تقریبا در همه کشورهای دنیا مشترک بوده و تلاش می‌کنند در عرصه سیاست خارجی نیز نقش بالفعلی ایفا کنند

ساختار رسمی سیاست خارجی در جمهوری اسلامی همان‌طور که ذکر شد در جریان تدوین قانون اساسی تکوین یافته و بین دو عامل قانون و نهادسازی در ایران نوعی ارتباط علّی و معلولی وجود دارد. بدین مع