نقدی بر «برای پیشگویی موسوی خیلی دیر بود!»

علیرضا کفایی در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «خود را مرنجان ای پدر، سر را مکوب اندر حجر» در نقدی به یادداشت «برای پیشگویی موسوی خیلی دیر بود!» [لینک] نوشت: نقدی بر نگاشته آقای احسان حدیدی در انصاف نیوز تحت عنوان «برای پیشگویی موسوی خیلی دیر بود!» عرض سلام و ارادت؛ نکاتی را در … ادامه خواندن نقدی بر «برای پیشگویی موسوی خیلی دیر بود!»