چرا جای تبلیغ شما اینجاست؟

این موضوع که کاندیداهای انتخابات، هر انتخاباتی، نیاز به تبلیغات دارند امری بدیهی است. به طور کلی هرچیزی برای انتخاب شدن نیاز به دیده شدن دارد و دیده شدن نیازمند تبلیغ است. یک تبلیغ خوب علاوه بر اینکه باید محتوای درست، جذاب و ترغیب کننده‌ای داشته باشد تا مخاطبان آن را ببینند، باور کنند و … ادامه خواندن چرا جای تبلیغ شما اینجاست؟