زنان در تهران، تابستان ۱۴۰۰

امروز از سوی شورای فرهنگ عمومی کشور، روز حجاب و عفاف نام گرفته است. مهلا لرزمانی، عکاس انصاف نیوز، به سطح شهر رفته و از پوشش زنان عکاسی کرده است. این گزارش در دوروز اخیر در مناطقی از شمال تا جنوب تهران گرفته شده است. انتهای پیام