بیانیه‌ی حمایت ۴۰۰ وکیل از ۴ وکیل شیرازی

۴۰۰ وکیل دادگستری در بیانیه‌ای از چهار وکیل دادگستری شیراز که قرار جلب دادسری برای آنها صادر شده حمایت کردند.

متن این نامه به همراه اسامی امضا کنندگان که نسخه‌ای از آن به انصاف نیوز ارسال شده در پی می‌آید:

در پی صدور قرار جلب به دادرسی چهار تن از وکلای شریف دادگستری شیراز، جامعه وکلای دادگستری نگرانی عمیق خود را نسبت به رفتارهای خلاف قانون از سوی نهادهای امنیتی و قضایی با وکلای دادگستری اعلام می‌دارد. تفتیش منازل، دفاتر و اشیاء متعلق به وکلای دادگستری علی الخصوص وکلایی که در زمینه پرونده های مربوط به حقوق بشر فعالیت می‌کنند، مسیری مغایر با مقررات و ضوابط تعقیب و دادرسی کیفری را نشان می‌دهد.

از آنجا که علاوه بر اصول اساسی حقوقی و اجتماعی، قانون اساسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی،  نقش وکلا و قضات و اساساً دسترسی به عدالت و تامین حق دفاع و دادخواهی شهروندان، مستلزم مصونیت وکلا از تعقیب به واسطه انجام وظایف وکالتی و فعالیت‌های مدنی آنان می‌باشد، لذا پرونده سازی، احضار و متهم‌سازی این دسته از وکلای دادگستری ، نهاد وکالت را هدف گرفته است و موجب ایجاد مسئولیت برای حاکمیت و بخصوص قوه قضاییه خواهد شد. 

با توجه به اينكه وکلای دادگستری محور اصلی تامین عدالت و حمایت از حقوق شهروندان محسوب می‌شوند، جامعه وکلا یادآوری می‌کند که ادامه این شیوه و استمرار این دست برخوردهای خلاف قانون، موجب سلب اعتماد عمومی از جامعه خواهد شد چه اینکه روش‌های ناصوابی که امروز در برخوردهای امنیتی و قضایی با صنوف و اقشار مختلف از جمله اهالی هنر و قلم، معلمان، کارگران، اصناف و سایر اقشار از جمله وکلای دادگستری و بویژه تشدید برخورد با وکلای حقوق بشری مشاهده می‌شود، موجب گسترش خشونت و تعطیلی عدالت و در نهایت تحقق ظلم و ستم در جامعه خواهد شد. برخورد با وکلای دادگستری که صرفا به دفاع از حقوق موکلین خود -صرفنظر از نوع نگرش و عقیده آنان- می‌پردازند، مغایر با تمام اصول و مقررات حاکم در جامعه، نقض آشکار حقوق بشر و موجب آسیب به اعتماد عمومی در جامعه می‌شود.

تاکید می‌کنیم که در صورت ادامه روند برخوردهای امنیتی و دخالت مستقیم ضابطین در اینگونه پرونده‌ها و عدم استقلال رأی قضات و گسترش نگاه امنیتی به موضوعات مختلف، علیرغم صراحت اصول متعدد قانون اساسی و مواد مختلف از قوانین عادی، آینده روشنی برای جامعه در پیش نخواهد بود و ضرورت تجدیدنظر در روش‌های مدیریتی و گفتار و رفتار مقامات، جهت پیشگیری از اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی، با توجه به بحران‌های موجود و عدم نارضایتی عمومی ضروری است. 

از این رو، ما امضاکنندگان این بیانیه، ضمن تاکید بر رفع اتهام فوری از چهار تن از وکلای دادگستری شیراز که از دو سال پیش مورد بازجویی‌های مکرر و غیرقانونی نهادهای امنیتی بوده‌اند، و اخطار به مقامات مسئول در مورد ضرورت تغییر نگرش و رفتار در برابر نهادهای مدنی و وکلای حقوق بشری، هشدار می‌دهیم که در صورت ادامه وضع موجود و برخوردهای سلیقه‌ای، گسترش نارضایتی عمومی و بحران‌های اجتماعی در آینده‌ای نزدیک، دور از انتظار نخواهد بود.

1ابراهیمیاسا 
2ابراهیمیسارا 
3ابراهیمی فاطمه 
4ابوالپور احمد 
5احراریعلی اکبر
6احمدی فرشید 
7احمدی مصطفی 
8ارتشی ابراهیم 
9ارفع نیابهشید 
10ارمانمحمد 
11اژدري حسن 
12اسدخانیسمانه 
13اسدی روح اله
14اسدی سعید 
15اسدی سمیه 
16اسلامی بورکیمرجان 
17اسلامی فارسانیبابک 
18اسماریانفاطمه 
19اسماعیلی مزیدیابراهیم 
20اشرف زاده مسعود 
21اصغر مغانی علی 
22اعتماد زاده مزدک 
23افشارمهرسیلوانا 
24افضلازاده 
25اکبریمحمد 
26امیریرحیم 
27امین صفاییثریا 
28امینیسعیده 
29انصاری آستاره 
30انصاری مهدی 
31انصاری مهران 
32انصای مصطفی 
33اورکی معصومه 
34ایزدپناه یاسر 
35ایزدی عبدالجلیل 
36ایزدی هاشم 
37ایگدرعلی 
38آب آذرنصراله 
39آذری آمنه 
40آزادیرخساره 
41آزموده دلخانیحسین 
42آقاخانی حسن 
43آقاییشاهین 
44آقاییهجران 
45آل منصورمیلاد 
46بابا مرادی امیر 
47باجلانآزاده 
48باستان عالممسعود 
49باقریامین 
50باقری مختار 
51باییمرجان 
52بذرافشان زهره 
53براتی سلمه 
54براتی سلمه 
55برزگر طیبه 
56برقیبابک 
57برومندنجیم 
58بزرگیمهدی 
59بهادریمرجان 
60بهمنیجعفر 
61بهمنی نژادسمیه 
62بهمنیاریعلی 
63بهی زادهمهدی 
64بیاتسعید 
65بیاتیحمید 
66پاپری بی باکخیرالنسا 
67پاپری بی باکهاجر 
68پارساجواد 
69پارساییافشین 
70پارساییتورج 
71پاک نیا بابک 
72پروانه سنگری زهرا 
73پناه پوریسعید
74پناهی پورمیلاد 
75پور هاشمیوحید 
76پورفریدی بیوک 
77پیرانیامین 
78پیروزمندامید 
79پیمان رمضانیامیر 
80تابع بردبارسمیرا 
81تاجحسین 
82تقویسید عبدالله
83تقی زادهزهرا 
84توانابابک 
85توکلیالهام 
86توکلیپژمان 
87توکلیسلیمان 
88تیموریحدیقه 
89جاودانیروح اله
90جاویدیروح اله
91جداری فروغیمحمد علی 
92جعفرپورمحمد هادی
93جلالی دوستاصغر 
94جلیلوندمحسن 
95جلیلیازیتا 
96جلیلیانسعید 
97جمالی عباس 
98جنگجو مهناز 
99جهانی رادمهسا 
100جویندهعبدالله 
101حاجیانیمسعود 
102حبیب نژاد کریم 
103حبیبیسیده معصومه 
104حجت پناه صدیقه 
105حسین پورنگین 
106حسین خانیرضا 
107حسین زادهسعیده 
108حسینیمهدی
109حسینی مهناز 
110حسینی رچیسید جلال
111حیدریسید جمال الدین 
112حیدریکورش 
113حیدریلیلا 
114حیدری آزادبهمن
115حیدریهعلی 
116خاتمی فرعبدالله 
117خادمعلی اصغر
118خدایاریلیلا 
119خداییعلیرضا 
120خرمشاهیعبدالصمد 
121خسرویلیلا 
122خورشیدیارزو 
123خورشیدی مهدی 
124دادار( طاهری)کوروش 
125دارابیجلیل 
126دانا الهام 
127داودیامیرسالار 
128دبيري زهرا 
129درستیمسعود 
130درفشان پیام 
131درویشیشهناز 
132دشتی آنا 
133دقتمجید 
134دهقانحسام 
135دهقانسعید 
136دهقانمریم 
137دهقان عزت 
138دهقان فرزانه 
139دهقان مجتبی 
140دهقان عزت 
141دهقانی داریوش 
142دهقانیانعلی 
143دوکوهکیفاطمه 
144دولتشاهیآرش 
145ذوالفقاریزهرا 
146رازیرسول 
147راستیفخرالزمان 
148رجب پورسهیلا 
149رجبلومحسن 
150رحمانیشیرزاد 
151رحمانی اصفهانی محمود 
152رحیمی زینب 
153رحیمی قدرت اله
154رزمجوامیر 
155رزمجوییداریوش 
156رزمجوییشهلا 
157رستگار محمد 
158رضا پورالناز 
159رضا خوشدلحمید 
160رضا عباسیحمید 
161رضا‌پوروحیده 
162رضاییزهره 
163رضایی حیدر 
164رضایی شاپور 
165رضایی آهنگرانمحمد علی 
166رضایی خوشگولیلا 
167رضائی حسین 
168رضویسید یوسف
169رفعتیحسین 
170رفیع پورعلی 
171رمضان حاجی مشهدیوکیل 
172روحیثارالله 
173روئینجمشید 
174ریاحیکیاناز 
175رییسیان امیر 
176رئوفیسمیه 
177رئیسی غلامحسین 
178زارعشهربانو 
179زارععلیرضا 
180زارعفرزاد 
181زارعمحسن 
182زارعموسی الرضا
183زارعفرزاد 
184زارع رحمن 
185زارع اتابکیعابدین 
186زارع خفریذبیح اله
187زارعیجعفر 
188زارعی عبدالرسول 
189زراعت پیشهالهام 
190زرنوشه مریم 
191زندی لکسعید 
192زیلابی فرزانه 
193سادات آل علیمهدی 
194سادات رفیعیمهرناز 
195سالمیوحید 
196ستوده سلمی 
197سجادیسید محمد علی
198سجادیمهدی 
199سعیدی عبدالرضا 
200سلطانیعبدالفتاح 
201سلطانیعقیل 
202سلیمان زاده عاصفه 
203سلیمانیایمان 
204سنجانکیابراهیم 
205سهرابیامیر حسین
206سهیلی رادمریم 
207سیف زادهسیدمحمد 
208شایانیبابک 
209شجاع علیرضا 
210شریعتیسپیده 
211شریف زادههادی 
212شریف زاده علی 
213شفاخواهرضا 
214شفاعی لیلا 
215شکریخیراله 
216شمس فریبا 
217شیبانیزیبا 
218شیخسعید 
219شیخ الاسلامی وطنیفروغ 
220شیردلمژگان 
221صادق پورمحمد 
222صادق مهبودیمحمد 
223صادقیحسن 
224صادقیعلیرضا 
225صادقینجمه 
226صالح نیکبخت وکیل 
227صالحیمذکور 
228صباغی صنم 
229صحرائیانبهار 
230صدر سعید 
231صفریمهدی 
232طاطائیمازیار 
233طاهرپورنگار 
234طاهریمجتبی 
235طهماسبی فردکیان 
236عادل احمدیانامین 
237عباس سید صدریسید 
238عباسیحمیدرضا 
239عباسی رضا 
240عباسی فرج زاده رضوان 
241عدالتسمیه 
242عزیز پورروح اله
243علایی فاطمه 
244علمداریمحسن 
245علی زهرا 
246علی پورابوطالب 
247علی پورطاهری 
248علی پورفاطمه 
249علی کرمیلیلا 
250علیخانی فاطمه 
251علیزادهدنا 
252عمادیمریم 
253غاضیسید محمد علی
254غلامی ابوالفضل 
255غیرتفریده 
256فتحیدانیال 
257فراهانیاشکان 
258فراهانی مهدیه 
259فرجی مهدی 
260فردپارسامحمدرضا 
261فرزانهمحمود 
262فروهیمهدی 
263فریدون نژادمسعود 
264فریدونیحمیدرضا 
265فضلی نسرین 
266فقیهی سید محمد رضا
267فلاحی مریم 
268فواکه علی 
269فولادی( شیرازی) کاظم 
270فیروزبختمرال 
271قاسم پورسمیرا 
272قاسمی مهناز 
273قریانی سینا 
274قزوینیمریم 
275قهرمانی گراییامیر
276کارگرکرمیمریم 
277کاظمیسید مهدی
278کاظمییاشار 
279کاظمی ابنویامین 
280کاویانی وحید 
281کبیری عبداله 
282کربلایی پورراضیه 
283کرمیابوذر 
284کریمیاعظم 
285کریمیحجت اله
286کریمیمحدثه 
287کریمی شمسی 
288کریمی فرشید 
289کریمی محمدمهراب 
290کریمی آوینی حسین 
291کشاورز پوریا 
292کشکولیعلی 
293کشکولیعلی 
294کشوادیفرود 
295کلاهچیان طناز 
296کمالی هنربهاره
297کمیلی قاسم 
298کوچ نژادعباس 
299کیان ارثی مریم 
300کیخسروی آرش 
301کیوان زهرا 
302کیومرثی احسان 
303گرامی ابسردیطاهره 
304گودرزیمحسن 
305لطفی سوده 
306مجد زادهمینا 
307مجیدیجواد 
308محسن پورحامد 
309محمدیحمدالله 
310محمدیرضا 
311محمدیسهراب 
312محمدیعسکر 
313محمدیعلی حسین
314محمدیمحسن 
315محمدیمرضیه 
316محمدیکرامت 
317محمدیفتاح
318محمدی افشین 
319محمدی منیژه 
320محمود آبادیمحمد مهدی
321محمودی مهرزاد 
322محیطزین العابدین
323مرادی امین 
324مردانیتبسم 
325مروجآیدا 
326مریم عارفیان وکیل 
327مزارعیمحسن 
328مزینعثمان 
329مسعودیعلیرضا 
330مشوقفاطمه 
331مقتدریمحمد جعفر
332مقدسحسین 
333مقصودی مال امیری مینا 
334ممتازیانمسلم 
335مندنی پور علی 
336منصوریرامین 
337منصوریانعلی اصغر
338منفرد حمزه 
339منوچهریشاپور 
340منوچهری مانوش 
341مهبودیامین 
342مهبودیمریم 
343مهبودی کامران 
344مهدوی میمندرویا 
345مهدی کرمی محمد 
346مهر افروزعلی 
347مهر آرا فرهنگ 
348مهراساحسن 
349مهرپور حمید 
350مهریانمحمد مهدی
351مهندس علیرضا 
352موسویسید ابراهیم
353موسویسید عبدالوهاب
354موسویملیحه 
355مولائیفاطمه 
356مومنی فرفرهاد 
357میثاقفاطمه 
358میرزایی حامد 
359میرزائیکریم 
360میرزائی اسماء 
361میرفردیرهام 
362ناصری ساره 
363ناظم الساداتنرگس 
364نامجوحبیب الله
365نامداری زهرا 
366نامور رضا 
367نجابت جو پوریا 
368نصر الهیابوذر 
369نصرالله نژادصابر 
370نصیری لیلا 
371نظریحسین 
372نظری آیدا 
373نقره کارمحمد صالح
374نوروزیرمضان 
375نوروزی حمید 
376نوروزی نرگس 
377نوریسولماز 
378نیستانی جهرمیبهارک 
379نیکوانعبدالرحیم 
380نیلی مصطفی 
381هادی عرفانیان کاسبمحمد 
382هاشمیفرهود 
383هاشمیمحسن 
384همتی مهدی 
385هوشمند رحیمی مهدی 
386هوشمندی صدراله 
387وسوردهسحر ناز
388وطن خواهمحسن 
389یداللهی فارسی فرشید 
390یزدان پناه یاسر 
391یزدانی مهدی 
392یوسفیمرجان 
393یوسفی نجمه 
394یوسفی بدافسید محسن

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا