فیلم | الهام چرخنده: به ولای علی سلام فرمانده را برای بچه هایم می‌خواندم | مقایسه خود با حضرت و رسانه ها با ابن ملجم

الهام چرخنده نسبت به ویدیو منتشر شده خود در دزفول و در هنگام اجرای سرود سلام فرمانده واکنش نشان داد. الهام چرخنده در یک گردهمایی گفته است: فرمانداری دزفول این فیلم را که دارای حرکات نمایشی بوده فیلمبرداری کرده است و از آنها خواسته‌ام آن را منتشر نکنند و نمیدانم چرا اینکار را کرده اند. … ادامه خواندن فیلم | الهام چرخنده: به ولای علی سلام فرمانده را برای بچه هایم می‌خواندم | مقایسه خود با حضرت و رسانه ها با ابن ملجم