عماد افروغ: شیوه حکم‌رانی اصلاح نشود اعتراض طردشدگان ادامه می‌یابد

علی نیلی، انصاف نیوز: «جامعه ما به دلیل شیوه‌های غلط حکم‌رانی آبستن واکنش‌های هیجانی است و اگر احساس طردشدگی و تبعیض در مردم از بین نرود، جنبش‌های اعتراضی به انواع و انحای گوناگون ادامه می‌یابد.» این فراز مهمی از گفت‌وگوی عمادالدین افروغ با انصاف نیوز درباره سلسله رخ‌دادهایی است که مرگ مهسا امینی در کشور … ادامه خواندن عماد افروغ: شیوه حکم‌رانی اصلاح نشود اعتراض طردشدگان ادامه می‌یابد