خرید تور نوروزی

صحرا رضایی، دانشجوی افغانستانی همچنان مفقود

گفتگویی با وکیل وی

نســترن فرخه در شرق نوشت: صحرا رضایی دانشجوی
افغانســتانی دانشــگاه علامه طباطبایی
اســت که از ۲۶ [مهر]،دیگــر از او خبری
نیست. این دانشــجو برای گرفتن ویزای
تمدیدشده خود در دانشگاه حاضر بوده
و از ســاعت ۱۲ ظهــر آن روز دیگر تلفن
خود را جواب نداده و حالا طبق پیگیری
وکیل این خانــواده همچنان اطلاعی از
این دختر در دســت نیست و امید است
با همکاری دســتگاه قضا خبری حاصل
شود.
رضــا شــفاخواه وکیــل پایــه یــک
دادگســتری عضو کانــون وکلای مرکز و وکیــل خانواده صحرا
رضایی دانشجوی اتباع دانشــگاه عالمه طباطبایی، از ماجرای
مفقودی این دختر ۲۲ساله به «شرق» می گوید: مسئله الان این
اســت که نمی دانیم صحرا رضایی بازداشــت شده یا نه، طبق
گفتــه خانواده صحــرا رضایی ۲۶ مهر ماه در ســاعت ۱۲ ظهر
آخرین تماس تلفنی را با خواهرش داشته. این دختر دانشجوی
دانشــگاه علامه طباطبایی اســت و آن
روز رفتــه بــوده تا ویــزای تمدیدشــده
خــود را از دانشــگاه بگیرد. چــون الان
چند ســالی است که دانشــگاه خودش
برای دانشــجوهای مهاجر ویزا را تمدید
می کند. در واقع پیگیــری این موضوع را
خود دانشگاه انجام می دهد، حال صحرا
رضایــی هم ۲۶ مهر دقیقــا همان روزی
کــه بهادری جهرمــی ســخنگوی دولت
برای گفت وگو با دانشــجویان به دانشگاه
رفته بوده، برای گرفتن پاسپورت خود در
دانشــگاه حاضر بوده که دیگر از ساعت
۱۲ ظهر گوشــی خود را جواب نمی دهد و گوشی اش خاموش
می شود، تا الان هم در دسترس نیست.
شــفاخواه اضافــه می کند: ما هــر کجا که شــما فکر کنید
مراجعه کردیم، اصلی ترین جایی کــه باید مراجعه می کردیم،
دایره نظارت بر متهمان امنیتی اســت که هر کســی در استان
تهران توســط هر نهادی بازداشت شود اســم و پرونده اش در
این دایره وجــود دارد. در این دایره نظــارت، با بند ۲۰۹ تماس
گرفتند، با وجود اینکه این بند اطلاعات بازداشــتی های خود را
بــه هیچ کس نمی دهد، اما به دایره نظارت جواب می دهند، که
در این رابطه گفتند اصلا چنین شــخصی اینجا نداریم، حتی با
شماره پاســپورت هم پیگیری کردند و گفتند این مشخصات را
اینجا نداریم.
ایــن وکیل اشــاره می کند: با پیگیــری ما تــا الان این دختر
۲۲ســاله در هیچ کدام از زندان های تهران نبوده اســت. ما در
دادســرای جنایی هم شکایت کردیم، آنجا پرونده تشکیل شده،
در آگاهی شــهر قدس قلعه حســن خان، نامه بــرای پیگیری از
پزشــکی قانونی، ســردخانه، بیمارستان و بهشــت زهرا دادند
که خانواده همــه اینها را رفته و پیگیری کــرده، اما هیچ اثری
از صحرا رضایی نبوده اســت. حالا ما باید دوباره پیگیری از این
اماکن را تکرار کنیم، چون شاید لیست ها به روز شده باشد.
شــفاخواه دربــاره پیگیــری از دانشــگاه می گویــد: یکی از
مسئولان دانشــگاه اطلاع داده بود که ما خبــر داریم صحرا
رضایی بازداشــت شــده ولــی پیگیری های ما از این شــخص
بی نتیجه ماند و احتمالا خبر آن مسئول موثق نبوده است.
ایشــان ادامه می دهد: همچنین خود دادیار نظارت بر زندان
اوین که برای جرائم امنیتی فعال است، با وجود آنکه مستقیم
از بند ۲۰۹ پرســید و آنها سرچ کردند و گفتند چنین شخصی را
اینجــا نداریم، به من گفتند به دادســرای جنایی بروم و از آنجا
برای بند ۲۰۹ نامه بگیرم تا به صورت مکتوب جواب استعلام
را بگویند.
این وکیل در مورد وضعیت جســمی صحرا اضافه می کند:
بایــد این نکته را هــم یادآوری کنم که صحــرا رضایی بیماری
قلبــی شــدید دارد، یعنــی قلبش ســوراخ بــوده و خیرین به
واســطه کمک درمان، با این خانواده آشــنا شــدند و بعد هم
کمک هزینــه تحصیل او را بر عهــده گرفتنــد؛ بنابراین نگرانی
برای سلامت جســمانی صحرا رضایی هم وجود دارد. هدف
ما این اســت که با توجــه به بیماری قلبی ای کــه دارد خبری از این دختر برسد

انتهای پیام

نوشته های مشابه

یک پیام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا