خرید تور نوروزی

بیانیه جمعی از مدیران رسانه های غیر دولتی در پی توقیف روزنامه جهان صنعت

روزنامه شرق نوشت: توقیف روزنامه جهان صنعت توســط هیئت نظارت بر مطبوعات،
باعث موجی از نگرانی در بین اصحاب رســانه شــده اســت. این
در حالی اســت که همگان در آسیب شناســی وضعیت کنونی به
انتقال مرجعیت خبری از داخل به خارج از کشــور اذعان دارند.
بنابراین اعتبارزدایی از رسانه های داخلی که یکی از دلایل انتقال
مرجعیت اســت، باید به دقت مورد توجه قرار گیرد. لذا ضرورت
مــدارا و ایجاد فضــای امن برای رســانه های داخلــی به عنوان
کلید برگشــت مرجعیت خبری بســیار پر اهمیت اســت. ولی در
چنین وضعیتی، شوربختانه شــاهد مجازات سخت گیرانه یکی از
روزنامه های خصوصی کشــور با حکم توقیــف هیئت نظارت بر
مطبوعات هستیم.
انجمن مدیــران روزنامه هــای غیردولتی این اقــدام را مجازاتی
شدید و در بد ترین شــرایط زمانی می داند؛ چرا که معتقدیم حکم
بــه توقیف و لغو امتیاز از مصادیق مجــازات قضائی و حداکثری
است که باید به عنوان آخرین مجازات ها اعمال شود؛ زیرا موجب
سوق دادن مخاطب به رسانه های خارجی و بی کاری ده ها نیروی
شاغل در رسانه خواهد شد. بنابراین بر این باوریم که با این حکم،
هیئت نظارت از رســالت و وظایف ذاتی خویش که همانا هدایت
و حمایت از مطبوعات کشور می باشد، عبور کرده است.
به هر روی، در شــرایطی که جامعه نیازمند بازگشــت آرامش و
فراهم آوردن زمینه و بســتر همدلی و هم گرایی است، تصمیماتی
از این دســت، نه تنهــا کمکی به ایــن ضــرورت نمی نماید بلکه
همچون بنزینــی بر آتش ، نگرانی و التهابات بیشــتری را موجب
می شود.
لذا از دستگاه قضائی کشور تقاضای تسریع در رسیدگی به پرونده
روزنامــه جهان صنعت با نگاه مشــفقانه و نهایتا رفع توقیف این
روزنامه را داریم

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا