روایت عمادالدین باقی از مرگ سعیدی سیرجانی

عمادالدین باقی، یکی از روزنامه نگارانی بود که با انتشار مقالاتی در روزنامه ها توانست باعث پیگیری این وقایع در حد ملی شود. در ادامه بخشی از کتاب «تراژدی دموکراسی در ایران» به نام «اسرار مرگ نویسنده» در پی می آید