يادآوری ١٠٠ دستاورد برجام در اولين سالگرد اجرا

حمید بعیدی نژاد، عضوی تیم مذاکرات هسته ای که به تازگی به سفارت ایران در انگلیس انتخاب شده، در یادداشتی ١٠٠ مورد از مهمترين دستاوردهای برجام در اولين سالگرد اجرای «اين تفاهم مهم» را برشمرد.

به گزارش انصاف نیوز، متن این موارد در پی می آید:

الف- دستاوردهاي هسته اي

١- تثبيت حقوق مسلم هسته اي جمهوري اسلامي ايران در استفاده از انرژي هسته اي براي اهداف صلح آميز از جمله غني سازي و توليد چرخه ي سوخت هسته اي

٢- تثبيت تداوم فعاليتهاي هسته اي غني سازي در سايت هسته اي نطنز

٣- تثبيت و تداوم برنامه هاي “تحقيق و توسعه” ( R&D) هسته اي از جمله در حوزه ي غني سازي در سايتهاي هسته اي

٤- ادامه تحقيق و توسعه روي تمام ماشينهاي پيشرفته بويژه سانتريفيوژ هاي IR4 و IR5 و IR6 كه تاكنون چند مرحله از مراحل پيشرفته تحقيق و توسعه را طي كرده اند.

٥- ادامه مراحل پيشرفته و تكميل تحقيق و توسعه روي ماشين جديد سانتريفيوژ IR8 كه جديدترين سانتريفيوژ طراحي شده توسط دانشمندان هسته اي ايران ميباشد.

٦- شروع به توليد انبوه ماشينهاي IR6 و IR8 از سال هشتم اجرايي شدن برجام

٧- تقويت برنامه غني سازي و چرخه ي توليد سوخت هسته اي در پايان دهسال با جايگزيني ماشينهاي جديد توليد شده پيشرفته كه مراحل تحقيق و توسعه آنها تكميل شده است بجاي ماشين فعلي IR1 .

٨- ايجاد مركز فن آوري پيشرفته فيزيك و دانش هسته اي در فردو از طريق همكاري بين المللي و با جلب آخرين فن آوريهاي پيشرفته جهان

٩- آغاز به توليد ايزوتوپهاي پايدار هسته اي در سايت هسته اي فردو با استفاده از سانتريفيوژهاي پيشرفته كه براي اولين بار در ايران صورت ميگيرد و ميتواند نيازهاي داخلي ايران براي بكارگيري ايزوتوپهاي پايدار صنعتي و دارويي را تامين نمايد.

١٠- حفظ تعداد ۱۰۴۴ سانتريفيوژ در فردو بعنوان تضمين پيشبرد توافق هسته اي

١١- حفظ پيوسته مقدار سيصد كيلوگرم اورانيوم غني شده در تاسيسات هسته اي ايران و فروش مازاد آن به بازارهاي خارجي

١٢- آغاز توليد سوخت كامل هسته اي در ايران براي بكارگيري رآكتورهاي هسته اي ايران با تضمين انتقال آخرين فن آوريهاي روز دنيا و از طريق پروژه هاي مشترك با كشورهاي پيشرفته از ميان كشورهاي ۱+۵ و يا ديگر كشورها

١٣- حفظ ماهيت آب سنگين راكتور تحقيقاتي اراك

١٤- مدرنيزه نمودن و پيشرفته كردن رآكتور تحقيقاتي آب سنگين اراك با آخرين فن آوريهاي روز دنيا

١٥- انتقال فن آوري پيشرفته و تحويل تمامي تجهيزات و دستگاههاي مدرن سازي راكتور تحقيقاتي اراك

١٦- تشكيل يك گروه كاري متشكل از تمامي اعضا براي مدرن سازي راكتور اراك

١٧- حفظ و تداوم توليد كارخانه توليد آب سنگين

١٨- عرضه مازاد مصرف آب سنگين داخل كشور براي فروش به بازارهاي جهاني

١٩- ادامه كار تاسيسات بسيار حساس توليد راديوداروها بويژه اتاقهاي داغ اين تاسيسات

٢٠- تثبيت و تداوم كار استخراج و تصفيه سازي سنگ اورانيوم از معادن اورانيوم ايران

ب- دستاوردهاي بين المللي

٢١- پايان پروژه ي سياسي و امنيتي سازي برنامه هسته اي ايران بعنوان بخش اصلي پروژه ي بزرگ ايران هراسي

٢٢- از ميان رفتن فضاي تهديد و تقابل در روابط كشورها با ايران

٢٣- خارج شدن بحث هسته اي ايران از فصل هفتم شوراي امنيت كه طي آن برنامه هسته اي ايران بعنوان تهديدي جدي عليه صلح و امنيت بين المللي شناخته شده بود و مقابله با برنامه هسته اي ايران تعهدي حقوقي و بين المللي براي تمام كشورهاي عضو سازمان ملل متحد شناخته ميشد

٢٤- عادي سازي روابط سياسي و بين المللي ايران با كشورها و سازمانهاي بين المللي خارج از تحريمها و محدوديتهايي كه عليه كشورمان وضع شده بود

٢٥- لغو ساز و كار نظارتي شوراي امنيت در قالب كميته تحريم و گروه كارشناسان براي تضمين اجراي تحريمهاي شوراي امنيت

٢٦- لغو قطعنامه تحريم ۱۶۹۶ شوراي امنيت سازمان ملل متحد مصوب سال ۲۰۰۶

٢٧- لغو قطعنامه تحريم ۱۳۷۳ شوراي امنيت سازمان ملل متحد مصوب سال ۲۰۰۶

٢٨-لغو قطعنامه تحريم ۱۴۷۴ شوراي امنيت سازمان ملل متحد مصوب سال ۲۰۰۷

٢٩- لغو قطعنامه تحريم ۱۸۰۳ شوراي امنيت سازمان ملل متحد مصوب سال ۲۰۰۸

٣٠- لغو قطعنامه تحريم ۱۸۳۵ شوراي امنيت سازمان ملل متحد مصوب سال ۲۰۰۸

٣١- لغو قطعنامه تحريم ۱۹۲۹ شوراي امنيت سازمان ملل متحد مصوب سال ۲۰۱۰

٣٢- لغو قطعنامه سپتامبر ۲۰۰۳ شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي

٣٣- لغو قطعنامه نوامبر ۲۰۰۳ شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي

٣٤- لغو قطعنامه مارس ۲۰۰۴ شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي

٣٥- لغو قطعنامه ژوئن ۲۰۰۴ شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي

٣٦- لغو قطعنامه سپتامبر ۲۰۰۴ شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي

٣٧- لغو قطعنامه نوامبر ۲۰۰۴ شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي

٣٨- لغو قطعنامه اوت ۲۰۰۵ شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي

٣٩- لغو قطعنامه سپتامبر ۲۰۰۵ شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي

٤٠- لغو قطعنامه فوريه ۲۰۰۶ شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي

٤١- لغو قطعنامه نوامبر ۲۰۰۹ شوراي حكام

٤٢- لغو قطعنامه نوامبر ٢٠١١شوراي حكام

٤٣- لغو قطعنامه سپتامبر ٢٠١٢ شوراي حكام

٤٤- تصويب قطعنامه دسامبر ۲۰۱۵ شوراي حكام و بسته شدن پرونده پي ام دي

ج- لغو تحريمهاي مالي، بانكي و اقتصادي

ج-١ لغو تحريمهاي اروپا

٤٥- لغو تمامي تحريمهاي مربوط به نقل و انتقالات مالي از مبدأ ايران و يا به مقصد ايران مصوب اتحاديه اروپا

٤٦- لغو تمامي تحريمهاي مربوط به فعاليتهاي بانكي

٤٧- لغو تمامي تحريمهاي بيمه

٤٨- لغو تحريم ارائه خدمات پيام رساني مالي بانكي ( سويفت) به ايران

٤٩- لغو تحريمهاي ارائه خدمات مالي در تجارت با كشورها و موسسات بانكي و مالي و اقتصادي اروپايي با ايران

٥٠- لغو تحريمهاي مربوط به ارائه كمكهاي مالي، اقتصادي و وامهاي ترجيحي از سوي كشورها و موسسات اروپايي به ايران

٥١- لغو تحريمهاي امكان دسترسي ايران به اوراق ضمانت و تضمينهاي مالي و اقتصادي

٥٢- لغو تحريمها و محدوديتهاي ارائه هر يك از خدمات انتقال مالي و بانكي و بيمه اي

٥٣- لغو كامل تحريم واردات نفت و گاز از ايران

٥٤- لغو كامل تحريم واردات محصولات پتروشيمي از ايران

٥٥- لغو تحريم صادرات تجهيزات كليدي صنايع نفت و گاز و پتروشيمي به ايران

٥٦- لغو تحريم سرمايه گذاري در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي ايران

٥٧- لغو تحريمها و محدوديتهاي موجود براي ارائه هر يك از خدمات واردات و صادرات نفت، گاز و پتروشيمي

٥٨- لغو تحريمهاي مربوط به كشتيراني و كشتي سازي اروپا عليه ايران

٥٩- لغو كامل تحريمهاي مربوط به صنايع خودرو و حمل و نقل

٦٠ – لغو تحريمها و محدوديتهاي موجود در ارائه هر يك از خدمات مرتبط با كشتيراني، كشتي سازي و حمل و نقل

٦١- لغو تحريمهاي مربوط به نقل و انتقال و خريد و فروش طلا، فلزات گرانبها، الماس، اسكناس و ضرب سكه

٦٢- لغو تحريمهاي مربوط به هر گونه ارائه خدمات شامل حمل و نقل و بيمه براي انتقال طلا، فلزات گرانبها، الماس، اسكناس و ضرب سكه توسط ايران

٦٣- لغو تحريمهاي مربوط به همكاريهاي هسته اي صلح آميز در اروپا با ايران

٦٤- لغو تحريمها و محدوديتهاي ارائه هر گونه خدمات براي انتقال فن آوري و تجهيزات هسته اي صلح آميز به ايران

٦٥- لغو تحريمهاي وضع شده در اروپا نسبت به انتقال فلزات حساس براي استفاده در اهداف صلح آميز به ايران

٦٦-لغو تحريمهاي ارائه خدمات حمل و نقل و بيمه و ديگر خدمات انتقال فلزات حساس به ايران

٦٧- لغو تحريمهاي نقل و انتقال و فروش نرم افزار و برنامه هاي نرم افزار براي اهداف صلح آميز به ايران

٦٨- لغو تحريمهاي ارائه خدمات بيمه، حمل و نقل و ارسال بين المللي نرم افزار به ايران

٦٩- لغو تحريمها عليه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و لغو مسدود شدن حسابهاي بانك مركزي ايران در تمامي كشورهاي دنيا و آزاد سازي اموال و داراييهاي آن

٧٠- لغو تحريمها عليه شركت نفت جمهوري اسلامي ايران و شركت ملي گاز ايران شامل لغو انسداد حسابهاي بانكي آنها و امكان آزاد شدن تمامي اموال شركت نفت و شركتهاي وابسته آن

٧١- لغو تحريمها عليه شركت ملي نفتكش ايران و امكان دريافت بيمه و حمل و نقل دريايي توسط اين شركت به تمامي نقاط دنيا

٧٢- لغو تحريمها عليه سازمان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و امكان دريافت بيمه و حمل و نقل جهاني و عادي سازي فعاليتهاي آن و رفع انسداد از حسابهاي آن

٧٣- لغو تحريمهاي ارائه خدمات به تمامي شركتهاي فوق الذكر كه رفع تحريم شده اند.

٧٤- لغو تحريمها عليه صدها شركت صنعتي ايران و عادي سازي روابط اروپا با آنها

٧٥- لغو تحريمها عليه بانك ملي ايران و شعبات آن در خارج از كشور و بسياري از موسسات مالي ايراني توسط كشورها و موسسات اروپايي

٧٦- لغو تحريمها عليه بانك تجارت، ملت، رفاه كارگران، صنعت و معدن و ديگر بانكهاي دولتي ايران و عادي سازي روابط بانكي با آنها

٧٧- لغو تحريمهاي مسافرتي و انسداد حسابهاي بيش از چهارصد نفر از اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني

ج-٢- توقف اجراي تحريمهاي آمريكا

٧٨- توقف كامل اجراي قوانين مربوط به تحريمهاي ريال

٧٩- توقف اجراي تحريمهاي مربوط به اسكناس

٨٠- توقف اجراي تحريمها و محدوديت عليه درآمدهاي ايران در خارج از كشور از جمله نقل و انتقال اين منابع و درآمدها از سيستمهاي مالي و بانكي

٨١-توقف اجراي تحريمهاي مربوط به اوراق بانكي و اوراق دولتي ايران

٨٢- توقف اجراي تحريم عليه ارتباط ايران با سيستم پيام رساني بين بانكي ( سويفت)

٨٣- توقف اجراي هر گونه تحريم و محدوديت در ارائه خدمات در خصوص نقل و انتقال ريال، خريط و فروش و چاپ اسكناس، نقل و انتقال داراييهاي ايران در خارج از كشور و خدمات مرتبط به اوراق بانكي و دولتي ايران ٨٤- توقف اجراي تحريمهاي مربوط به بيمه افراد و شركتها

٨٥- توقف اجراي تحريمهاي مربوط به خريد و فروش نفت و تحريمهاي مربوط به صادرات نفت خام ايران

٨٦- توقف اجراي تحريمهاي مربوط به سرمايه گذاري، مشاركت و ارائه خدمات به صنايع نفت، گاز و پتروشيمي ايران

٨٧-توقف اجراي تحريمهاي مربوط به خريد، اكتساب، حمل و نقل و بازاريابي نفت و گاز طبيعي و پتروشيمي از ايران

٨٨- توقف اجراي تحريم صادرات و خريد و فروش محصولات پتروشيمي به ايران

٨٩-توقف اجراي تحريم فروش هواپيماي مسافربري به ايران

٩٠- توقف اجراي تحريمهاي مرتبط با ارائه هر گونه خدمات مرتبط با صادرات و واردات نفت، گاز و پتروشيمي اعم از بيمه و حمل و نقل و انتقال داراييهاي آنها

٩١- توقف اجراي تحريمهاي مرتبط با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

٩٢- توقف اجراي تحريمهاي مرتبط با شركت نفت ايران و شركتهاي تابعه آن مانند نيكو و شركت ملي گاز ايران، شركت كشتيراني نفت جمهوري اسلامي ايران، پتروپارس، شركت نفت مسجد سليمان و …

٩٣- توقف اجراي تحريمهاي مرتبط با كشتيراني و كشتي سازي و توقف اجراي تحريم هاي كار با اپراتورهاي بنادر ايران مانند بندرعباس

٩٤- توقف اجراي تحريمهاي مرتبط با ارائه خدمات به كشتي سازي و كشتيراني و كار با اپراتورهاي دريايي مانند خدمات بيمه، حمل و نقل و غيره

٩٥- توقف اجراي تحريمهاي بانكهاي دولتي ايران شامل بانك ملي، تجارت، ملت، صنعت و معدن، كارآفرين، كارگشايي و غيره

٩٦- توقف اجراي تحريمهاي مرتبط با بخش وسيعي از صنايع سنگين و سبك ايران شامل شركت آلومينيم ايران، ماشين سازي اراك، شركت سيمان مازندران، شركت ساخت تجهيزات نيروگاهي و…

٩٧- توقف اجراي تحريمها عليه سازمان انرژي اتمي ايران و شركتها و مهندسين تابعه اين سازمان

٩٨- توقف اجراي ممنوعيت و محدوديتها و تحريم هاي مسافرت و انسداد حساب چند صد شخصيت حقيقي و حقوقي از كسانيكه در ليست تحريمهاي مختلف بوده اند.

٩٩- توقف اجراي تحريم صنايع خودروي ايران

١٠٠- توقف اجراي تحريمهاي مرتبط با فلزات حساس و نرم افزار به ايران براي اهداف صلح آميز و لغو ارائه خدمات مرتبط اين نقل و انتقالها مانند بيمه و حمل و نقل آنها

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

1 thought on “يادآوری ١٠٠ دستاورد برجام در اولين سالگرد اجرا”

  1. سلام
    آقای دکتر سفیر ایران در انگلستان شاید یکی از آثار برجام را جا انداختید و آنهم نصب جنابعالی بعنوان سفارت ایران در انگلیس باشد ؛ و دریافت حقوق چند هزار دلاری باشد.
    0    0

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *