تولدی نو در بازی سازی ایران

معارفه‌ی رشته جدید«طراحی پیشرفته بازی» مدرسه اینورس، در روز پنجشنبه، بیستبیست و سومین روز از ماه آذر ، بابا همکاری شرکت بازی‌سازی فن‌افزار با حضور مدیر و موسس مدرسه اینورس، مدیرعامل شرکت فن افزار وجمع کثیری از علاقمندان رشته‌ی طراحی بازی در محل مدرسه برگزار شد.
علیرضااردوبادی‌مدیرعلیرضا‌اردوبادی‌مدیر و موسس مدرسه درابتدای این مراسم‌گفت: از ۹ سال‌سال پیش کارمان را به عنوان نخستین مدرسه‌ی هنرهای دیجیتال آغاز و به مرور زمان تلاش کردیم که مدرسه را از هنرهای دیجیتالی به هنرهای دیگر تامین دهیم و خوشبختانه امروز ما شاهد پیشرفت اینورس هستیم، چراکه، اینورس توانسته به مدرسه‌ی هنر و دیزاین تبدیل شود که هنرهای دیجیتال فقط یک بخش از آن را در بر می‌گیردمی گیرد.
وی با اشاره به آغاز کار تیمی اینورس با شرکت فن افزار گفت : از آنجا که خود هنر دیجیتال یک مقوله بین رشته‌ایرشته ای است و این مقوله تمامی درس‌هادرس ها و مطالب بین رشته‌ایرشته ای را در بر می‌گیردمی گیرد و بازی سازی هم ذاتا بین رشته‌ایرشته ای و از یک بخش هنر و فنی تشکیل شده ، تصمیم گرفتیم که برای اجرایی شدن آن کار تیمی با فن افزار را آغاز کنیم .
اردوبادی افزود: البته دراوایل آغاز به کار مدرسه اینورس، درخواست‌هایدرخواست های زیادی داشتیم و حتی در زمینه بازی سازی دوره‌هاییدوره هایی را از قبل در مدرسه برگزار کردیم یکی از این دوره‌هادوره ها ، کینهکینه ماتیکا دوره‌ ی تخصصی انیمیشن در گیم بودکه دوره موفقی بود بطوریکه اکثر مدرسین وهنرجویان بعد از گذراندن این دوره به خارج از کشور رفتند و خیلی‌هاخیلی ها هم در ایران خیلی جدی کارشانکار شان را با هدف تولید بازی ادامه دادند.
وی در ادامه گفت : دوره‌ ی دیگر، انیما تیکا نام داشت یک دوره یکساله انیمیشن دو بعدی که در حوزه انیمیشن و تا حدودی گیم بودو دوره سوم نیز، ، مدلمدل سازی گیم بودکه فقط مختص برای بازی بود. البته در کنار این دوره‌هادوره ها، ورکشاپ های متعددیمتعدد‌ی نیز برگزارکردیم که در زمینه‌هایزمینه های مختلف به نوعی در باره بازی، تحلیل بازی و ماجراهای متفاوت منجر شدند.
مدیر و موسس اینورس تصریح کرد: از دیر باز به دنبالبدنبال پیدا کردن گروهی بودیم که هم فکر با اینورس باشد و بتواند به بخش صنعت و فروش اهمیت‌ دهد، چراکه، این موضوع برای اینورس بسیار مهم و اساسی بود. البته البته در این مدت هم در زمینه‌ی طراحی بازی نیز پیشنهادهای زیادی در جهت همکاری با اینورس داشتیم اما در آن زمان تیم مناسبی را نمی‌شناختیمنمی شناختیم.
وی افزود: بعدبه مرور زمان با توجه به تجربیات و مطالعات فراوان تصمیم گرفتیم، این بخش مهم رو یعنی طراحی بازی را که هم از لحاظ صنعتی و هم از لحاظ فروش محصول در بازار می‌تواندمی تواند پشتوانه‌ ی خوبی برای اشتغالزایی باشد را در اینورس آغاز کنیم. نتیجه این بررسی، آغاز شروع کار تیمی با شرکت فن افزار بود، شرکتی که دارای پتانسیل‌هایپتانسیل های خوب و موفقی بوده و در تولید و فروش محصولات در خارج از ایران نفوذ خاصی دارد.
اردوبادی نقش کار تیمی اینورس با فن افزار را در موفقیت بازار کار مهم دانست و گفت: بسیار خرسندم که این دوره از آموزش را با توجه به سیستم و پشتیبانی و تخصص اینورس در آموزش وتخصص فنی شرکت فن افزار در تولید بازی شروع کرده تا بتوانیم تحول نوینی رابرای آیندگان، رقم بزنیم.
وی گفت: تولد رشته اینورس گیمز «inversegames» مجموعه اینورس گیمز «inversegames»، نتیجه این کار تیمی است. هدف هدف ما اشتغالزایی هنرجویان بعد از اتمام دوره و تشویق و حمایت فارغ التحصیلان اینورس به تاسیس شرکت‌هاییشرکت هایی برای تولید محصولات خود و همینطور ایجاد فضاهایی برای تولید کارشان به بازار است.
مدیر و موسس اینورس درخاتمه گفت: ما تیم موفقی خواهیم بود. چرا که هدف ما حمایت و آموزش این نسل در جهت تاثیر نسل آموزش دیده به نسل‌هاینسل های بعدی است. چگونه فکر کردن برای ما مهم است نه تجربه درگیم. مدرسهمدرسه اینورس وشرکت فن افزار با همکاری هم وبا توجه به ارتباطات و شناخت از بازار هدف در خارج از ایران، در جهت فروش محصولات به بازار، موفق خواهند شد.
امیر حسین فصیحی، مدیر عامل شرکت فن افزار در ادامه‌ی این نشست، بابا اشاره به سابقه فعالیت شرکت فن افزارگفت: کار را از سال ۸۲ بابا‌ تولید نرم افزار شروع و از سال ۸۵ بازیباز ی سازی را به شکل آزمایشی با یک تیم کوچک آغاز کردیم. بعد به مرور زمان، هم تولید و هم بازی سازی را ادامه دادیم و شرکت روز به روز بزرگ و بزرگتر شد و امروز شرکت فن افزار فقط بازی سازی را انجام می‌دهدمیدهد.
فصیحی در ادامه افزود: در ایران، بازی سازی از ده سال پیش تاکنون جدی‌ترجدی تر شده اما آموزش بازی سازی خیلی رشد نکرده است در سال‌هایسال های گذشته، افرادافراد زیادی از طریق ایمیل پیگیر ارتباط با ما بودند. اعضاءاعضاء‌ تیم ما هم هرطورکه بود به شکل انفرادی، یکیک کارگاه یا آموزش می‌گذاشتندمی گذاشتند تا آنان را آموزش دهنداما به این نتیجه رسیدیم که برای حل وادامه این راه، نیازنیاز به بررسی بیشتریبیشتر‌ی خواهیم داشت.
وی افزود: بررسی‌هابررسی ها و مطالعات فراوان از سوی ما و همچنین اینورس، ماما را به سوی یکدیگر کشاند و نتیجه‌اشنتیجه اش آغاز یک کار تیمی شد. امروزامروز روز معارفه رشته جدید «طراحی پیشرفته بازی» مدرسه اینورس، با شرکت بازی‌سازی فن‌افزار است و ما خرسندیم که در این معارفه به عنوان یک تیم مشارکت داریم.
فصیحی تصریح کرد: اینورس با دارا بودن جایگاه هنری‌اش‌ می‌تواند ما را در زمینه آموزش همراهی تا به موفقیت‌های چشمگیری برسیم.
مدیر عامل شرکت فن افزار گفت: تمام آنچه که برای این دوره طراحی شده نتیجه‌ینتیجه ی تجربه‌ی ده ساله‌یساله ی ما در بازی سازی و تجربه همه‌ی گروه ما در زمینه آموزش در جاهای مختلف بوده وبابررسی هایی که انجام دادیم متوجه شدیم مشکلات چه بوده و چه چیز می‌تواندمی تواند برون سازی شود، آنآن هم برای قشری که در ایران، هم اکنون علاقمند به کار هستندمثل دانشجویان و کسانی که در این زمینه فعالیت می‌کنندمی کنند.
فصیحی با اشاره به انتخاب اینورس گفت: بنابر این بر آن شدیم، که برآیند این کار را در کنار یکی آموزشگاه هایی‌که رزومه خیلی جدی دارد دنبال کنیم. چرا که این انتخاب برای ما خیلی مهم و ضروری است. اینورس را انتخاب کردیم، چراچرا که این موسسه با سابقه ۹ ساله خود توانسته است در زمینه هنر شناخته شده و جدی، موثر و موفق عمل کند.
وی در خاتمه گفت: ما می‌توانیم این دو را، یعنییعنی شرکت فن افزار و مدرسه اینورس راکنار هم بگذاریم و با یک کار تیمی موثر، دورهدوره جدیدی را آغاز کنیم. طبیعتاطبیعتا، بازباز هم باید بهتر باشد همه چیز همیشه باید بهتر باشد. چراچرا که این بحث، بحثبحث تجربه‌یتجربه ی صنعتی و آموزشی است که در کنار ساختارمدرسه هنرهای دیجیتال اینورس می تواندکمک کند.
علاقمندان برای‌برای‌ ورودبه‌ورود‌به این‌این رشته‌رشته‌ (اینورس‌گیمز‌اینورس‌گیمز «inversegames»)‌ می‌توانند رزومه‌یرزومه ی خود رابه ایمیلایمیل‌ games@inverseschool.com ارسال کنند.
مدرسه اینورس در ۱۷در۱۷ آذر ماه ۱۳۸۷ به عنوان نخستین مدرسه تخصصی هنرهای دیجیتال و با هدف تغییر در بستر آموزشی، در تهران تاسیس شده است. اینورس مدرسه‌ای است که هنرهای کلاسیک، نو و دیجیتال را بررسی می‌کند و بر اساس مطالعه و تحقیق روی بازار کار، خلاهای حرفه‌ای و همچنین نیاز هنرمندان، دوره‌هایی را طراحی و برگزار می‌کند که در نهایت منجر به کارآفرینی و معرفی به بازار کار می‌شودمیشود. یکی از راهکارهای مهم اینورس برای تشویق افراد در عرصه آموزش مقوله «دنبال کردن رویاها» است.

انتهای پیام

برچسب ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *