سرویس : انتخابات

#بیانصافی | وعده‌های نجومی!

0

#بیانصافی است که برای زدن کور دولت و میل به کسب قدرت، وعده های نجومی بدون برنامه مشخص داده شود. مانند ایجاد چندین میلیون شعل در عرض چهار سال! ⇐ هادی یاسمنی، عضو بخش تحلیلی…

Top